ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

AI Watch, μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τον δημόσιο τομέα

Το εγχειρίδιο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Watch Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) Watch, της υπηρεσίας γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση της ανάπτυξης, της υιοθέτησης και του αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.


Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AI Watch, μια ειδική ομάδα εξετάζει τον ρόλο της AI στον δημόσιο τομέα, και αποσκοπεί στην παροχή εφαρμόσιμων κατευθυντήριων γραμμών για την προώθηση της υιοθέτησης ασφαλούς, νόμιμης, χωρίς αποκλεισμούς και αξιόπιστης ΑΙ από τις διοικήσεις του δημόσιου τομέα στην ΕΕ.

Η παρούσα έκθεση, η οποία βασίζεται σε διετή ανάλυση των προσεγγίσεων του δημόσιου τομέα, αποτελεί την πρώτη προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο να περιγράψει πιθανές οδούς για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης προς υποστήριξη των δημόσιων υπηρεσιών. Στόχος της είναι να παρέχει στον αναγνώστη καλύτερη κατανόηση των κύριων χαρακτηριστικών, αναγκών και ευκαιριών της AI στον δημόσιο τομέα, καθώς και να προσφέρει μια σειρά πιθανών δράσεων που θα υλοποιηθούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το εγχειρίδιο δίνει προτεραιότητα στους τομείς παρέμβασης για τη στήριξη της κοινής δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών που περιγράφονται στο αναθεωρημένο συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη του 2021 (επικαιροποίηση των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών που καταρτίστηκαν κατά το συντονισμένο σχέδιο του 2018).


Η εντολή του δημόσιου τομέα είναι η προστασία και η χρηστή διαχείριση των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος και διοικείται από το κράτος δικαίου. Με βάση αυτές τις δύο θεμελιώδεις αρχές, οι διοικήσεις του δημόσιου τομέα διαφέρουν από τους ιδιωτικούς οργανισμούς σε διάφορα χαρακτηριστικά που στηρίζουν τις αξίες τους, καθορίζοντας τους στόχους, τα μέσα, τους ρόλους και τις σχέσεις τους με άλλους φορείς. Οι όροι υιοθέτησης και χρήσης της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα δεν μπορούν να διαμορφωθούν με βάση εκείνες των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να καταστεί στρατηγικός ηγέτης σε τομείς υψηλού αντικτύπου στους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να ενισχύσει το ευρωπαϊκό κοινωνικοοικονομικό οικοσύστημα και να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών.

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει συστάσεις προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη λογική υιοθέτηση και χρήση της AI εντός και από τον δημόσιο τομέα στην Ευρώπη. Οι συστάσεις και οι δράσεις που περιγράφονται αποσκοπούν στην υποστήριξη διευθυντικών στελεχών, επαγγελματιών και φορέων καινοτομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Διαβάστε όλη την έκθεση εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment